6. PKO Sztafeta półmaratońska

Sztafeta półmaratońska

ZAPISY | LISTY STARTOWE | REGULAMINY | TRASY

6 PKO Sztafeta półmaratońska

Serdecznie zapraszamy!

5.04.2020 – 6. PKO Rzeszowska Sztafeta Półmaratońska – Bieg przeniesiony na 2021r.

ZAPISY

LISTA STARTOWA

REGULAMIN

REGULAMIN
6.PKO Sztafeta Półmaratońska 5.04.2020 r.

1. Cel imprezy:
Propagowanie aktywnego stylu życia.
Promocja biegania w Rzeszowie i na Podkarpaciu.

2. Organizatorzy:
Stowarzyszenie „Rzeszów Biega”

3. Partnerzy:
Urząd Miasta Rzeszowa
PKO Bank Polski

4. Termin i miejsce:
05.04.2020 r. Rzeszów

5. Program zawodów:
10:00 Start biegu Sztafety (5km+5km+6km+5km) wspólny z biegiem indywidualnym na dystansie 21.097 m.
13:00 Dekoracja Biegu (po przybiegnięciu ostatniego zawodnika–może ulec przyśpieszeniu).

6. Warunki uczestnictwa:
– Drużyna sztafetowa składa się z 4 kobiet lub 4 mężczyzn (5km+5km+6km+5km). Dopuszcza się start sztafet mieszanych, ale będą one klasyfikowane w kategorii mężczyzn. Sztafeta, w której pobiegnie minimum jeden mężczyzna będzie klasyfikowana w kategorii mężczyzn. Pierwszy zawodnik startuje z pałeczką sztafetową, którą przekazuje tylko w wyznaczonej strefie zmian kolejnemu uczestnikowi. Jeden zawodnik może biec tylko na jednej zmianie. Warunkiem ukończenia biegu sztafetowego jest przebiegnięcie linii mety przez ostatniego zawodnika z pałeczką w ręce.
– Zawodnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność.
– Organizator nie odpowiada za zły stan zdrowia lub ukryte choroby.
– Zgłoszenia do biegu głównego na formularzu elektronicznym do 29 marca.
– Kwota wpisowego:
160 zł przy zgłoszeniu drużyny do 31 stycznia 2020r,
220 zł przy zgłoszeniu drużyny do 29 lutego 2020r,
280 zł przy zgłoszeniu drużyny do 29 marca 2020r,
360 zł przy zgłoszeniu drużyny w biurze zawodów.
LIMIT PAKIETÓW STARTOWYCH – 75 szt.
– W dniu zawodów ilość pakietów ograniczona!!!
– Organizator zapewnia wybrany rozmiar koszulki drużynom, które w terminie rozmiaru do 01 marca będą znajdowały się na liście startowej zawodników opłaconych.
– Prawo startu mają osoby, który wypełniły formularz zgłoszeniowy oraz wpłaciły wpisowe i ukończyły 15 lat do 5.04.2020r.
– Dla osób zgłaszających się drogą elektroniczną organizator zapewnia pakiet startowy.
– Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
– Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów umocowanych na pałeczce sztafetowej. Każda drużyna zgodnie z numerem startowym będzie posiadać przyporządkowaną pałeczkę sztafetową z numerem drużyny.
– Pakiet startowy obejmuje: koszulkę okolicznościową, numer startowy.
– Na mecie każdy uczestnik biegu głównego otrzyma medal okolicznościowy oraz ciepły posiłek.
– W biegu każdy zawodnik ma obowiązek wystartować z numerkiem startowym.
– Bieg bez pałeczki sztafetowej skutkować będzie dyskwalifikacją i brakiem pomiaru czasu. W momencie przebiegania w strefie zmian przez matę pomiaru czas należy mieć pałeczkę na wysokości poniżej bioder dla prawidłowego funkcjonowania pomiaru (kwestia zasięgu pomiaru czasu przez chip). Poza strefą zmian – podczas biegu technika trzymania pałeczki jest dowolna.
– Zgłoszenia i wydawanie pakietów startowych w dniach: 04.04.2020r od godz. 15:00 do godz. 18:00 i w dniu zawodów 05.04.2020r. od godz. 7:00 do godz. 9:30.
– Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko, zagrożenie wypadkami, możliwość obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci.
– Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
– Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

7. Dodatkowe informacje:
– Organizatorzy przewidują elektroniczny pomiar czasu.
– Trasa biegu posiada atest PZLA i będzie oznaczona co 1 km.
– Organizator zapewnia punkty odżywcze na trasie biegu co 5km.
– Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy wartościowe i za rzeczy zgubione.
– Organizator zapewnia depozyt, szatnie oraz natryski.
– Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
– Organizator nie ubezpiecza zawodników.
W dniu zawodów ilość pakietów ograniczona!!!
– Odbiór pakietów startowych z dowodem tożsamości lub oświadczeniem podpisanym przez osobę startującą oraz ksero jej dowodu osobistego (druk oświadczenia na stronie runrzeszow.pl). Od – osób niepełnoletnich organizator wymaga zgody rodziców na udział z biegu.
– Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu biegu z przyczyn niezależnych od organizatora.
– Limit czasowy w biegu sztafetowym to 3 godziny.
– Po zakończeniu zawodów nie ma możliwości odebrania pakietów startowych.
– Faktury za start wystawiane będą do 7 dni po biegu.
– Odbiór nagród do 7 dni po zakończeniu imprezy.
– Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
– Organizator zastrzega sobie zmiany w regulaminie.

8. Nagrody finansowe lub rzeczowe:

Kat. Kobiet Kat. Mężczyzn

Miejsce: I – 1200 zł I – 1200 zł
Miejsce: II – 800 zł II – 800 zł
Miejsce: III – 600 zł III – 600 zł

TRASA