Nocna Piątka z BorgWarner

Nocna Piątka z BorgWarner

ZAPISY | LISTY STARTOWE | REGULAMINY | TRASY

Serdecznie zapraszamy!

22.06.2024 – Nocna Piątka z BorgWarner

ZAPISY

LISTA STARTOWA

REGULAMIN

REGULAMIN
Nocna Piątka z BorgWarner na 5km 22.06.2024r.
1. Cel imprezy:
    Propagowanie aktywnego stylu życia.
    Promocja biegania w Rzeszowie i na Podkarpaciu.
2. Organizatorzy:
    Stowarzyszenie Rzeszów Biega
3. Partnerzy: 
     Urząd Miasta Rzeszowa
     BorgWarner
4. Termin i miejsce:
     22.06.2024r. Rzeszów
     Start i meta Stadion Miejski ul. Hetmańska 69 lub Bulwary nad Wisłokiem
5. Program zawodów:
Bieg główny na dystansie 5000m. –  start 20:00 wspólny z oddzielną klasyfikacją wg.
kategorii.
K.M. – 15 (15-19 lat)
K.M. – 20 (20-29 lat)
K.M. – 30 (30-39 lat)
K.M. – 40 (40-49 lat)
K.M. – 50 (50-59 lat)
K.M. – 60 (60 i starsi)
Klasyfikacja najlepszy rzeszowianin i rzeszowianka.
Klasyfikacja dla pracowników BorgWarner.
6. Warunki uczestnictwa:
• Zawodnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność.
• Organizator nie odpowiada za zły stan zdrowia lub ukryte choroby.
• Zgłoszenia do biegu głównego na formularzu elektronicznym do 16 czerwca, po wpła-ceniu wpisowego.
• Kwota wpisowego:
• 50 zł bez koszulki, 85zł z koszulką, do dnia 30 kwietnia 2024r.,
• 65 zł bez koszulki, 100zł z koszulką, do dnia 20 maja 2024r.,
• 80 zł bez koszulki, 115zł z koszulką, do dnia 16 czerwca 2024r.,
• 100 zł bez koszulki, 135zł z koszulką w biurze zawodów.
• Limit 600 osób
• W dniu zawodów ilość pakietów ograniczona!!!
• Prawo startu mają osoby, które wypełniły formularz zgłoszeniowy na stronie www.runrzeszow.pl oraz wpłaciły wpisowe i ukończyły 15 lat do 22.06.2024r.
• Osoby niepełnoletnie startują za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych i kserem dowodu osobistego opiekuna.
• O kolejności zgłoszenia decyduje wpłata.
• Dla osób zgłaszających się drogą elektroniczną organizator zapewnia pakiet startowy.
• Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
• Pakiet startowy obejmuje:  koszulka techniczna (jeśli była opłacona), numer startowy, czip.
• Na mecie każdy uczestnik biegu głównego otrzyma medal okolicznościowy.
• W biegu głównym każdy ma obowiązek wystartować z numerkiem startowym i chi-pem przydzielonym przez organizatora.
• Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycz-nym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci.
• Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozwa-żył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w impre-zie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
• Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się       z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
• Biuro zawodów znajdować się będzie na Stadionie Miejskim. Wydawanie pakietów startowych w dniach:
21.06.2024r. od godz. 16:00 do godz. 18:00
22.06.2024r. od godz. 17:00
7. Dodatkowe informacje:
• Organizatorzy przewidują elektroniczny pomiar czasu.
• Trasa biegu będzie oznaczona co 1 km.
• Organizator zapewnia wybrany rozmiar koszulki osobom, które w terminie do 10 czerwca będą znajdowały się na liście zawodników opłaconych.
• Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy wartościowe i za rzeczy zgubione.
• Organizator zapewnia depozyt, szatnie oraz natryski.
• Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
• Organizator nie ubezpiecza zawodników.
• W dniu zawodów ilość pakietów ograniczona i pakiet może być niepełny!!!
• Odbiór pakietów startowych z dowodem tożsamości lub oświadczeniem podpisanym przez osobę startującą oraz ksero jej dowodu osobistego .
• Limit czasowy w biegu głównym to 40min.
• Po zakończeniu zawodów nie ma możliwości odebrania pakietów startowych.
• Odbiór nagród do 7 dni od zakończenia imprezy.
• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
8. Nagrody:
W kategorii OPEN dla kobiet i mężczyzn nagrody finansowe lub rzeczowe o wartości:
Miejsce I – 500 zł
Miejsce II – 400 zł
Miejsce III – 300 zł
W każdej kategorii wiekowej zostaną nagrodzone trzy pierwsze miejsca z wyłączeniem pierw-szych trzech zawodników i zawodniczek, którzy zostali sklasyfikowani w biegu OPEN.
W kategoriach wiekowych (dla kobiet i mężczyzn) bony lub nagrody rzeczowe o wartości:
Miejsce I –  150zł
Miejsce II – 100zł
Miejsce III – 50zł
Losowanie nagród wśród wszystkich zawodnik po zakończeniu dekoracji.

TRASA